935 YULDUZ


Photo from Konevodstvo i Konnyi Sport, 7/1988





Photo from Konevodstvo i Konnyi Sport, 6/1976






www.maak.ru


back